Mạng lưới xổ số bóng đá VN86 | Web nhà cái cá độ bóng đá uy tín

Lịch kiểm tra, thi

Ngày đăng tin ngày 13/12/2023. Lịch thi hết môn của lớp K56-TC Lái tàu 1 và K56-TC ĐHCT1

Lịch thi hết môn của lớp K56-TC Lái tàu 1 và K56-TC ĐHCT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/11/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học lớp K56-SC Gác ghi, ghép nối ĐMTX 3

Lịch thi GG3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/10/2023. Kế hoạch thi hết môn lớp K55-TC TTTH1

Lịch thi hết môn lớp K55-TC TTTH 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/9/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học lớp K56-SC Gác đường ngang 1

Lịch KTra K56-SC GĐN 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/8/3023. Lịch thi kết thúc môn học lớp K55-TC Lái tàu ĐS 1

Lịch thi kết thúc môn học lớp K55-TC Lái tàu ĐS1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/7/2023. Lịch thi hết môn của lớp K55-Trung cấp Điều hành chạy tàu hỏa liên thông 1

Lịch thi hết môn K55- TC ĐHCT LT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/7/2023. Điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lái tàu điện K1-1PN/20

Kế hoạch Thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lái tàu điện K1-1PN.20 (Điều chỉnh) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/7/2023. Lịch kiểm tra kết thúc mô đun Thực tập lớp K55-SC Gác ghi 5

Lịch KT thực tập K55-SC GG5 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/7/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun lớp K55-SC Gác ghi 7

Lịch KTKT K55- SCGG, GNĐMTX7 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/6/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun của lớp K55-SC GĐN10

Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun K55-SC GĐN10 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/6/2023. Lịch thi kết thúc mô đun TTSX lớp Trung cấp Lái tàu điện K1-1PN/20

Lịch thi kết thúc mô dun thực tập SX lớp TC Lái tàu điện K1-1PN.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/5/2023. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lái tàu điện K1-1/20

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lái tàu điện K1-1.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/5/2023. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lái tàu Đường sắt K53-1.21

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lái tàu Đường sắt K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/3/2023. Lịch Kiểm tra kết thúc môn học lớp K55-SC GĐN6

Lịch Kiểm tra kết thúc môn học lớp K55-SC GĐN6 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/3/2023. Lịch kiểm tra hết môn lớp K55-SC Gác ghi 4

Lịch thi Lớp K55 GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/3/2023. Lịch kiểm tra hết môn lớp K55-SC Gác ghi 5

Lịch thi lớp K55-SC Gác ghi 5 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/3/2023. Lịch thi hết môn lần 1 lớp K55- TC Lái tàu 1 và lớp K55-TC TTTH1

Lịch thi lần 1 lớp K55- TC Lái tàu 1 và lớp K55-TC TTTH 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/3/2023. Lịch thi hết môn lần 2 lớp TC Lái tàu điện 1 – K1-1PN/2020

Lịch thi lần 2 lớp TC Lái tàu Điện K1-1PN.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/3/2023. Kế hoạch thi tốt nghiệp môn Giáo dục chính trị lần 2 lớp TC Lái tàu điện 1 – K1-1PN/2020

Kế hoạch thi tốt nghiệp môn Giáo dục chính trị lần 2 lớp TC Lái tàu điện 1 - K1-1.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/10/2022. Kế hoạch thi Tố nghiệp Lớp Trung cấp ĐHCTH LT K53-1/21

Kế hoạch thi TN lớp TC ĐHCTH LT K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/9/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC lái tàu điện K2-1/21

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC lái tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/8/2022. Lịch thi kết thúc môn học lớp SC GG K54-3/22

Lịch thi kết thúc lớp SC GG K54-3.22 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/8/2022. Lịch thi kết thúc môn học lớp TC ĐHCT K53-2/21

Lịch thi kết thúc lớp TC ĐHCT K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/8/2022. Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 lớp TC TTTH ĐS K53-2/20

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lần 2 lớp TC TTTH K53-2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/7/2022. Kết hoạch thi tốt nghiệp lớp TC Lái tàu ĐS K53-3/20

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp TC lái tàu ĐS K53-3.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/6/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp Chính trị lớp TC Lái tàu điện K2-1/21

Kế hoạch thi tốt nghiệp Chính trị lớp TC LTĐ K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/6/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC TTTH ĐS K53-2/20

Kê hoạch thi TN lớp TC TTTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/6/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC ĐHCT K53-3/21

Kê hoạch thi TN lớp TC DDHCTK53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/5/2022. Lịch kiểm tra kết thúc mô đun lớp SC Gác ghi K54-2/22

Lịch thi Gác ghi Đồng Đăng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2022. Lịch thi kết thúc môn học lớp TC Lái tàu K53-1/21

Lịch thi kết thúc môn học lớp TC Lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Lịch thi kết thúc môn học 02 lớp TC ĐHCT và ĐHCT LT khóa 53

Lịch thi kết thúc môn học 02 lớp TC ĐHCT và TC ĐHCT LT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp môn Giáo dục Chính trị lần 2 của các lớp

Lịch thi TN Chính trị lần 2 các lớp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2022. Kế hoạch thi lớp TC Điều hành chạy tàu hỏa K53-3/21.

Lịch thi lớp TC ĐHCT K53-3 … Đọc Thêm